Schuilstallen gemeente Coevorden

Geachte heer Kuipers,

Hierbij het linkje naar de pagina waar u het bestemmingsplan Zweeloo-Aalden kunt vinden.
Dit bestemmingsplan staat helemaal onderaan de pagina i.v.m. de alfabetische sortering.
http://www.coevorden.nl/bouwen/ruimtelijke-plannen/digitale-bestemmingsplannen.html

 

Wat of dat er omgevingsvergunningvrij gebouwd mag worden is afhankelijk van een aantal zaken.
Om te beginnen mag dit uitsluitend bij gebouwen die niet in strijd met het bestemmingsplan gebruikt worden.
Daarnaast speelt de afmeting van het bebouwingsgebied een rol in combinatie met wat er al aan bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied aanwezig is.

Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied minus de oppervlakte van het oorspronkelijke hoofdgebouw.
Onderstaand nog een beknopte weergave van de regels uit Bijlage II Besluit Omgevingsrecht

Met vriendelijke groet,

Joost van Dijk

 

Gemeente Coevorden
Klantmanager vergunningen
14 0524
0031 524 598 220
www.coevorden.nl

 

ieronder een beknopte weergave van de regels met enkele verwijzingen

 

Waar staan de omgevingsvergunning vrije activiteiten?
In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) worden de omgevingsvergunning vrije activiteiten beschreven.
Het Bor is een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Wabo. Bijlage II Bor, hoort bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7 van het Bor.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/BijlageII/geldigheidsdatum_07-11-2014

Vergunningvrij toegestane oppervlakte van op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied
Artikel 2 lid 3 onderdelen f en g  van bijlage II Bor, bepalen daarover het volgende;

—-  artikel 2  Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste l
d, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:
—-  3  een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
—-  f  de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
1°. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,
2°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,
3°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,
—-  g. niet aan of bij:
1°. een woonwagen,
2°. een hoofdgebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat de vergunninghouder na het verstrijken van een bij die vergunning aangegeven termijn verplicht is de voor de verlening van de vergunning bestaande toestand hersteld te hebben,
3°. een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden;

Wat moet worden verstaan onder het achtererfgebied?

achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

fragment artikel 1.1 bijlage II Bor
Illustratie uit NOTA VAN TOELICHTING
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-333.html

Wat moet worden verstaan onder het bebouwingsgebied?
bebouwingsgebied: achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw;

LET OP: Bedrijfswoningen zijn bijbehorende bouwwerken en tellen mee in de oppervlakte berekening!

En onder hoofdgebouw?

hoofdgebouw: gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

Samenvatting

Wanneer de oppervlakte van de bestaande bijbehorende bouwwerken kleiner is dan de uitkomst uit de berekening volgens onderdeel f van artikel 2 lid 3, dan geeft dit verschil de oppervlakte aan die desgewenst nog ingevuld kan worden.
Van de uitkomst uit deze berekening moet dus wel de al bestaande oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken worden afgetrokken.
In onderstaande illustratie geeft het bebouwingsgebied vanwege zijn forse afmetingen recht op in totaal maximaal 150m2 aan bijbehorende bouwwerken. Maar omdat deze vierkante meters al ruimschoots zijn gebouwd resteert er geen uitbreidingsruimte.

Tenslotte

Bovenstaand stukje behandeld uitsluitend de vraag of en zo ja hoeveel vierkante meters er mogelijk omgevingsvergunningvrij bijgebouwd zouden kunnen worden.
Andere regels als goot- en nokhoogte en/of dakvorm zijn ook van toepassing maar niet behandeld.
LET OP:  Voor huisvesting in het kader van mantelzorg gelden er ruimere mogelijkheden in het buitengebied. Artikel 7, lid 2 Bor.

Van: Joost van Dijk
Verzonden: vrijdag 24 april 2015 11:32
Aan: ‘aelderhooghe@gmail.com’
Onderwerp: Artikel 3 Agrarisch met waarden – Beekdallandschap een schuilstal voor vee wordt gebouwd

Met vriendelijke groet,

Joost van Dijk

 

Gemeente Coevorden
Klantmanager vergunningen

14 0524

0031 524 598 220
www.coevorden.nl

 

Naar het bestemmingsplan;

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0109.100BP00012-0003

Artikel 3 Agrarisch met waarden – Beekdallandschap

3.4 Afwijken van de bouwregels

3.4.1 Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2 en kan worden toegestaan dat:

a. de goothoogte van een gebouw op een perceel dat in Bijlage 5 Beleidskaart cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden is aangegeven als ‘cultuurhistorisch zeer waardevol’ maximaal 4,5 m bedraagt, indien en voor zover het gebouw landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 1 Notitie ruimtelijke kwaliteit en waarin is aangetoond dat rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied, genoemd in Bijlage 2 Gebiedskarakteristieken en dat een goothoogte van 4,5 m goed kan worden ingepast;
b. de goothoogte van een afwijkende stalvorm maximaal 7 m bedraagt, indien en voor zover de stal landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 1 Notitie ruimtelijke kwaliteit en waarin is aangetoond dat rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied, genoemd in Bijlage 2 Gebiedskarakteristieken en dat een goothoogte van 7 m goed kan worden ingepast;
c. de goothoogte van een opslagloods voor akkerbouwproducten maximaal 6 m bedraagt, indien en voor zover:
1. de noodzaak aannemelijk is gemaakt;
2. het gebouw landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 1 Notitie ruimtelijke kwaliteit en waarin, indien en voor zover het perceel in Bijlage 5 Beleidskaart cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden is aangegeven als ‘cultuurhistorisch zeer waardevol’, is aangetoond dat rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied, genoemd in Bijlage 2 Gebiedskarakteristieken;
d. de bedrijfswoning op een andere locatie binnen hetzelfde bouwvlak wordt gebouwd, indien en voor zover de woning landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 1 Notitie ruimtelijke kwaliteit en waarin, indien en voor zover het perceel in Bijlage 5 Beleidskaart cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden is aangegeven als ‘cultuurhistorisch zeer waardevol’, is aangetoond dat rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebied, genoemd in Bijlage 2 Gebiedskarakteristieken;
e. buiten het bouwvlak een schuilstal voor vee wordt gebouwd, mits:
1. het perceel niet is gelegen in de lage delen van het beekdal;
2. het perceel niet is gelegen in een gebied dat in Bijlage 5 Beleidskaart cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden is aangegeven als ‘cultuurhistorisch zeer waardevol’;
3. de afstand van de stal tot de weg niet meer bedraagt dan 5 m;
4. bij de stal ten minste 0,5 hectare cultuurgrond voor langere tijd in gebruik is voor agrarische bedrijfsvoering dan wel voor hobbymatig agrarisch gebruik;
5. de oppervlakte van de stal niet meer bedraagt dan 30 m2;
6. de goothoogte niet meer bedraagt dan 2,5 m;
7. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3,5 m;
8. de stal landschappelijk wordt ingepast conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan, dat in overeenstemming is met Bijlage 1 Notitie ruimtelijke kwaliteit;
9. een uniforme materiaalkeuze wordt aangeboden;
10. bij beëindiging van het gebruik als schuilstal, de schuilstal wordt verwijderd.
3.4.2 Afwegingskader

Een in 3.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld, waaronder begrepen de architectonische en/of cultuurhistorische waarde van andere bebouwing;
b. de landschappelijke inpassing;
c. de milieusituatie;
d. de verkeersveiligheid;
e. de gebruiksmogelijkheden van nabijgelegen gronden.